Kategori Latihan

KURSUS PASARAN TERBUKA (OPEN PACKAGE)
Kursus ini terbuka kepada sesiapa sahaja yang berminat. Tawaran kursus akan dikeluarkan dari semasa ke semasa.

KURSUS KHUSUS (SPECIFIC MODUL)
Kursus ini dikhususkan untuk golongan sasaran atau agensi tertentu berdasarkan kepada permohonan agensi berkenaan.

KURSUS SECARA USAHASAMA (JOINT-VENTURE)
Diadakan secara kerjasama dengan agensi yang berminat.

PROGRAM BICARA EKSEKUTIF/ EXECUTIVE TALK

SEMINAR ISU SEMASA